ปลุกพลังคนไทย ร่วมกันเปลี่ยนประเทศ

เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ซึ่งขับเคลื่อนพลังจากโครงการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ผู้นำรุ่นใหม่ และค่านิยมใหม่

โครงการนี้ทำงานอย่างไร?

กระตุ้นให้คนอยากทำเพื่อสังคม ด้วยโครงการตัวอย่าง
จัดเวทีระดมความคิดทั่วประเทศ
สนับสนุนและพัฒนาโครงการดีๆ ที่มีอยู่แล้ว
พลักดันให้เกิดโครงการเพื่อสังคมใหม่ๆ

ผู้ร่วมปลุกพลัง

  • ประชาชน
  • องค์กรภาคสังคม
  • ธุรกิจ
  • รัฐ
  • วิชาการ

คนหนึ่งคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร?

ระดมความคิดผ่านโครงการและพื้นที่ออนไลน์
ลงมือทำโครงการของตัวเอง
สนับสนุนโครงการต่างๆตามกำลัง

ปลุกพลังแล้วเกิดผลดีอย่างไร?

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากตัวเอง
เกิดวิสัยทัศน์ร่วมในการพัฒนาประเทศ
เกิดค่านิยมใหม่ เป็นพลเมืองที่ตื่นตัวและมีคุณภาพ