ส่งมอบสื่อการเรียนการสอนแปรงฟัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคใต้

ส่งมอบสื่อการเรียนการสอนแปรงฟัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคใต้ ได้แก่

  • ศพด.ทต หัวไทร (นครศรีธรรมราช) 100 ชุด
  • ศพด.ปากพะยูน (พัทลุง) 100 ชุด
  • ศพด.ต.ทุ่งต่อ (ตรัง) 80 ชุด
  • ศพด.ตลาดไชยา (สุราษฎร์) 40 ชุด
  • ศพด.มัสยิดดารุสสลาม (ปัตตานี) 50 ชุด
  • ศพด.บ้านรมณีย์ (พังงา) 80 ชุด
  • ศพด.ลพบุรี 30 ศูนย์ 150 ชุด
  • ภาคคีเครือข่ายบ้านพิราบขาว 300 ชุด

พร้อมส่งมอบสื่อการสอนแปรงฟันให้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทำการส่งต่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ จำนวน 1,000 ชิ้นค่ะ