คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y. #Public Forum7

28 กันยายน 2558, 14:05

โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7 ในประเด็น “คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y”

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการทำงานเชิงระบบด้านการพัฒนาภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

 

คณะผู้จัดงานมีความตั้งใจเชิญผู้นำที่ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาพื้นที่เมือง หลากหลายบริบท มาร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อขับเน้น ให้เห็นภาวะการนำที่มีอยู่ในบุคคลทั่วไปใน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายคนทำงานสานพลังเกื้อหนุนกันต่อไปในอนาคต

 

ผู้ร่วมเสวนา
๐ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ เถ้าฮงไถ่ จ.ราชบุรี
๐ เจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ ประชาสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จ.ขอนแก่น
๐ พงศ์พรหม ยามะรัต Big Trees
๐ อ.ธิป ศรีสกุลไชยรัก ชุมชนริมน้ำจันทบูร สถาบันอาศรมศิลป์
๐ ศุเรนทร์ ธปนางกูร ชุมชนเลื่อนฤทธิ์
๐ อาทิตย์ โกวิทวรางกูร เครือข่ายมักกะสัน
๐ วรพจน์ โอสถาภิรัตน์ พื้นที่นี้ดีจัง โดย กลุ่มดินสอสี
๐ เข็มพร วิรุณราพันธ์ พื้นที่นี้ดีจัง โดย สสย.
๐ สุดารา สุจฉายา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ
๐ ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UDDC
๐ จำนงค์ หนูพันธ์ เครือข่ายสลัมสี่ภาค
๐ สุกิจ พลับจ่าง กลุ่มลำพูบางกระสอบ ดำเนินการเสวนาโดย
๐ ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ
๐ ณาตยา แวววีรคุปต์

 

เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7 "คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y." ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สถานที่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผู้จัด