<
>
เข้าร่วมสมัครโครงการ Active Citizen : Geek so Good พัฒนาไอเดีย ... สู่นวัตกรรมไอที เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้า...
โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนก...
โครงการผู้นำแห่งอนาคตเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะครั้งที่ 6 เพื่อปลุกพลัง คิดดี ลงมือทำ เปลี่ยนแปลงได้ พบกับ คนรุ่นใหม่ 5 คน 5 สไต...