<
>
เวทีการเรียนรู้ครั้งที่1 ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation) ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท...
หลักการและเหตุผล ในช่วงสองปีที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านและการฟื้นฟูประเทศหลังจากที่มีค...