<
>
เวทีเตรียมพร้อมวิทยากรกระบวนการจัดทำเป้าหมายร่วมและตัวชี้วัดของจังหวัดภาคใต้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ทำให้เห็นนักปลุกพลังหลายคน ...
เรียนรู้สถานการณ์จริงจากวีดิทัศน์ "ความจริงประเทศไทย" ดูกรณีศึกษารูปแบบระบบการจัดการทางสังคมของ 3 ประเทศ จากนั้นฝึกวิเคร...
เรียนรู้การวิเคราะห์ฐานข้อมูล สถานการณ์จริง การฉายภาพที่แย่และดีที่สุด ก่อนกำหนดเป้าหมายร่วมและตัวชี้วัดของจังหวัดในอีก 20 ปีข้า...
เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาและปรึกษาหารือการทำงานไปข้างหน้า งานที่ทำไปแล้ว ได้แก่ *โครงการเครือข่ายผู้นำ...