<
>
เวทีเตรียมพร้อมวิทยากรกระบวนการจัดทำเป้าหมายร่วมและตัวชี้วัดของจังหวัดภาคใต้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ทำให...
เรียนรู้สถานการณ์จริงจากวีดิทัศน์ "ความจริงประเทศไทย" ดูกรณีศึกษารูปแบบระบบการจัดการทางสังคมของ 3 ปร...
เรียนรู้การวิเคราะห์ฐานข้อมูล สถานการณ์จริง การฉายภาพที่แย่และดีที่สุด ก่อนกำหนดเป้าหมายร่วมและตัวชี...
เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาและปรึกษาหารือการทำงานไปข้างหน้า งานที่ทำไปแล้ว ได้แก่ ...