ปลุกพลังคนไทย ร่วมกันเปลี่ยนประเทศ

เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งขับเคลื่อนพลังจากโครงการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ผู้นำรุ่นใหม่ และค่านิยมใหม่

โครงการนี้ทำงานอย่างไร?

กระตุ้นให้คนอยากทำเพื่อสังคม
ด้วยโครงการตัวอย่าง

จัดเวทีระดมความคิดทั่วประเทศ

สนับสนุนและพัฒนาโครงการดีๆ
ที่มีอยู่แล้ว

พลักดันให้เกิดโครงการเพื่อสังคมใหม่ๆ

ผู้ร่วมปลุกพลัง

ประชาชน
องค์กรภาคสังคม
ธุรกิจ
รัฐ
วิชาการ

คนหนึ่งคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร?

ระดมความคิดผ่านโครงการและพื้นที่ออนไลน์

ลงมือทำโครงการของตัวเอง

สนับสนุนโครงการต่างๆตามกำลัง

ปลุกพลังแล้วเกิดผลดีอย่างไร?

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากตัวเอง

เกิดวิสัยทัศน์ร่วมในการพัฒนาประเทศ

เกิดค่านิยมใหม่ เป็นพลเมืองที่ตื่นตัวและมีคุณภาพ

ติดต่อเรา

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

02-011-1431