อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P.

โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ CreativeCitizen ชักชวนอาสาสมัครช่วยกันประกอบอุปกรณ์ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันของเด็กพิการ

เกี่ยวกับโครงการ

เด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) หรือคำย่อที่นิยมเรียก คือ ซี พี (C.P.) เป็นกลุ่มอาการของผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการอย่างถาวรของสมอง ซึ่งพบได้ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 7 ปี ซึ่งความผิดปกติส่งผลให้การประสานงานของการทำงานของกล้ามเนื้อบกพร่อง ส่งผลให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวและการทรงตัวที่ผิดปกติ เช่น การเกร็งของใบหน้า ลิ้น ลำตัว แขน ขา การทรงตัว การทรงท่าในขณะนั่ง ยืน เดิน ผิดปกติหรืออาจเดินไม่ได้ ความพิการที่เกิดขึ้นหากได้รับการดูแล ฟื้นฟู และกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างถูกวิธี อาจช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยให้เด็กเหล่านั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป ตลอดจนความคาดหวังสูงสุดคือ เด็กเหล่านี้สามารถเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียน และทำงานได้เช่นคนทั่วไป 

โดยเด็กสมองพิการจะมีปัญหาทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว กล่าวคือเนื้อสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ มีความบกพร่อง/ผิดปกติ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาความผิดปกติทางด้านร่างกายในควบคุมการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ ซึ่งเด็กสมองพิการแต่ละคนจะมีลักษณะความผิดปกติที่แตกต่างกันไป เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อหดตัวและเกร็ง เคลื่อนไหวช้า และทรงตัวได้ไม่ดี จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เด็กสมองพิการมีปัญหาด้านการดูด-กลืนอาหาร ปัญหาด้านการใช้มือ ปัญหาด้านการสื่อสาร ปัญหาด้านสติปัญญา สังคมและอารมณ์ เป็นต้น ซึ่งเด็กเหล่านี้ส่วนมากจำเป็นต้องรับการรักษาทางการแพทย์ ควบคู่กับการฟื้นฟูและพัฒนาทางด้านร่างกายเป็นสำคัญ เช่นการฝึกกายภาพบำบัด (ฝึกพัฒนาการด้านใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่-มัดเล็ก) การกระตุ้นพัฒนาการผ่านกิจกรรมบำบัด และการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจำวัน (Activities of Daily Living : ADL) ผ่านการใช้อุปกรณ์ฝึกเพื่อช่วยส่งเสริมในการฝึกของเด็กให้สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  
ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเด็กสมองพิการยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งอุปกรณ์นั้นต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กเหล่านี้ และเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานบนข้อจำกัดของเด็กสมองพิการเองที่มีความความผิดปกติทางด้านร่างกายในการควบคุมการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น ช้อน-ส้อม แปรงสีฟัน แก้วน้ำ และจาน เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมากสำหรับเด็กสมองพิการในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันเบื้องต้น

ดังนั้นผู้จัดโครงการจึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีจิตใจดีที่อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อาสามาช่วยกันประกอบอุปกรณ์ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กพิการทางสมอง C.P. หรือร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนโครงการสำหรับผลิตอุปกรณ์ เพื่อให้น้องๆได้มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย และอำนวยความสะดวกให้เด็กสมองพิการสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันให้ได้มากที่สุด ตลอดจนส่งเสริมให้น้องๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ภาพตัวอย่าง: การใช้อุปกรณ์ของเด็กสมองพิการ

 

ภาพตัวอย่าง: อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับเด็กสมองพิการ

 

ภาพตัวอย่าง: อุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารสำหรับเด็กสมองพิการ

 

ภาพตัวอย่าง: อุปกรณ์แปรงสีฟันสำหรับเด็กสมองพิการ

 

ภาพตัวอย่าง: แก้วน้ำสำหรับเด็กสมองพิการ

ปัญหาและความและความท้าทาย

 1. ขั้นตอนการออกแบบอุปกรณ์ จำเป็นต้องมีความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กสมองพิการ และต้องมีการทดลองการใช้งานจริงกับเด็กสมองพิการ ซึ่งต้องมีระยะเวลาในการทดลองและพัฒนาต้นแบบเพื่อให้ได้อุปกรณ์สำหรับเด็กสมองพิการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 2. เด็กสมองพิการมีอาการความผิดปกติที่หลากหลาย ซึ่งในความหลากหลายนั้น ล้วนมีปัญหาความผิดปกติทางด้านร่างกายในควบคุมการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ ที่แตกต่างกันไปของเด็กแต่ละคน ตลอดจนระดับความผิดปกติและความที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นความท้าทายในการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กสมองพิการในแต่ละประเภท

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เด็กสมองพิการมีอุปกรณ์ในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้น้องๆ เด็กสมองพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. ทั้งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองมีอุปกรณ์ที่จะช่วยฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  สำหรับเด็กสมองพิการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยอำนวยความสะดวก และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กสมองพิการได้อย่างเหมาะสม
 3. ภาคประชาสังคมได้เรียนรู้ ตระหนัก และเห็นความสำคัญในการเป็นจิตอาสาที่มีส่วนร่วมในการทำอุปกรณ์ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ 

สนับสนุนโครงการ

*กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อสนับสนุนโครงการ

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 / ที่ Ma:D Club for Change เอกมัย ซ.4

105/30 คน
ถูกสนับสนุนแล้ว 1/1 เรื่อง

5/2 คน
ถูกสนับสนุนแล้ว 2/2 เรื่อง

งบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 20,000 บาท ร่วมสนับสนุนได้ที่เว็บไซต์ taejai.com

0/0 หน่วย

สิ้นสุดการระดมทุน

โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2559

เจ้าของโครงการ

สถานที่กิจกรรม

Ma:D Club for Change
42/3 เอกมัย ซอย 4 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ผู้ประสานงาน : วันวิสาข์ ศรีพินิจ
เบอร์ติดต่อ : 061-994-1426

E-mail: wanwisa@creativemove.com

ติดต่อเจ้าของโครงการ

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

ผู้ร่วมแบ่งปันล่าสุด

ความคืบหน้าโครงการ

 • เปิดรับ 3T

  7 ตุลาคม 2559

  เริ่มประชาสัมพันธ์ Campaign อุปกรณ์ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. พร้อมเปิดรับบริจาคเงินสมสบทุนโครงการ 

 • สิ้นสุดการเปิดรับ 3T

  21 ตุลาคม 2559

  ปิดรับบริจาคของ 

 • เริ่มทำกิจกรรม

  23 ตุลาคม 2559

  เริ่มกิจกรรมทำอุปกรณ์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P.  

  ที่ Ma:D Club for Change เอกมัย ซ.4 เวลา 9.00 - 16.00 น.