สำเร็จ

ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ พื้นที่บ้านห้วยกุ้ง

นงนุช วิชโลกา
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง มุ่งหวังที่จะให้เด็กๆนักเรียนของโรงเรียนทั้งที่ไปกลับและพักค้างมีแหล่งอาหารเพื่อให้เพียงพอกับเด็กที่ต้องการบริโภคอาหาร และหากผลผลิตเหลือยังสามารถเพิ่มรายได้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
104%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
52 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
3 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
932 หน่วย
สำเร็จ

ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ พื้นที่ทะโลงเหนือ

นางสาวสมพร สุนันทธาตรี
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตภูเขาสูง ห่างไกลจากแหล่งอาหารอื่นๆมาก มีความจำเป็นอย่างมากที่โรงเรียนต้องสามารถผลิตอาหารเองได้ โครงการ ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ จึงมีความสำคัญกับโรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ
105%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
27 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
3 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
606 หน่วย
สำเร็จ

ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ พื้นที่บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ

นางสุดารัตน์ ดีประทับใจ
โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน 20 บาท ต่อหัว แต่ยังไม่เพียงพอต่ออาหารกลางวันที่มีคุณภาพและความต้องการของเด็กๆ ซึ่งกำลังเจริญเติบโต เราจึงอยากช่วยให้เด็กๆได้อิ่มท้อง
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
21 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
2 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
952 หน่วย
สำเร็จ

ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ พื้นที่บ้านนกขมิ้น

มูลนิธิ บ้านนกขมิ้น
เกษตรกรรมในโรงเรียน เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารของเด็กไทยที่ยั่งยืน พร้อมสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
14 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
8 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
1106 หน่วย