<
>
เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาและปรึกษาหารือการทำงานไปข้างหน้า งานที่ทำไปแล้ว ได้แก่ ...
18 มกราคม หอการค้าไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย, สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ร่...