<
>
"พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ" ขอเชิญเข้าชมกับ 10 คดีกลโกงที่ทำให้ชาติสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล หลายคนมีคำถามว่า...
นำเสนอผลวิจัยและ "จุดร่วม" ของปัญหาสำคัญที่คนไทยพร้อมมีส่วนร่วมในการแก้ไข ในงาน เปิดผลวิจัย "ออกเ...
มูลนิธิอโชก้าประเทศไทย ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดค่ายสนับสนุนทีมคน...
เวทีการเรียนรู้ครั้งที่1 ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation) ณ ...
หลักการและเหตุผล ในช่วงสองปีที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านและการ...
เวทีเตรียมพร้อมวิทยากรกระบวนการจัดทำเป้าหมายร่วมและตัวชี้วัดของจังหวัดภาคใต้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ทำให...
เรียนรู้สถานการณ์จริงจากวีดิทัศน์ "ความจริงประเทศไทย" ดูกรณีศึกษารูปแบบระบบการจัดการทางสังคมของ 3 ปร...
เรียนรู้การวิเคราะห์ฐานข้อมูล สถานการณ์จริง การฉายภาพที่แย่และดีที่สุด ก่อนกำหนดเป้าหมายร่วมและตัวชี...
ปัญหาสังคมของประเทศไทยมีความซับซ้อนเกินที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ยังขาดโอกาสการ "ลง...