Active Citizen Boot Camp ค่ายทบทวนและพัฒนาแผนความยั่งยืน

มูลนิธิอโชก้าประเทศไทย ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดค่ายสนับสนุนทีมคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการทำโครงการกับเครือข่ายภาคีที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (Thailand Active Citizen) ที่สนใจและมีความพร้อมดำเนินงานต่อในปีที่สอง ให้เรียนรู้ทักษะการประกอบการและโมเดลกิจการเพื่อสังคม เพื่อพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการต่อไปได้

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณา

- กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการทำโครงการจากภาคีเครือข่าย Active Citizen มาแล้ว
- มีความสนใจและตั้งใจที่จะก่อตั้งโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของตนเอง
- มีความพร้อมที่จะทำโครงการต่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

 

ระบบสนับสนุน

- ค่าย 3 วัน 2 คืน ทบทวนโครงการที่ผ่านมาและพัฒนาแผนความยั่งยืน
- หลังจบค่าย: โค้ชและที่ปรึกษาเฉพาะทางอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน (Help Desk)
- หลังจบค่าย: กิจกรรมรายเดือน เป็นพื้นที่ที่โครงการจะได้พบปะ เรียนรู้ และสร้างความร่วมมือ
- หลังจบค่าย: ความรู้และเครื่องมือประกอบการสังคม ข่าวแหล่งทุนและโอกาสต่างๆ และระบบจัดเก็บข้อมูลโครงการผ่าน www.schoolofchangemakers.com

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5 ก.ย. - 15 ต.ค. 2558
- ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา 20 ต.ค. 2558
- ค่ายทบทวนโครงการที่ผ่านมาและพัฒนาการทำงานต่อ 27-29 พ.ย. 2558
- พัฒนาโครงการร่วมกับโค้ชและที่ปรึกษา (Help Desk) ธ.ค. 2558 - ก.ย. 2559
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเดือนละครั้ง พ.ย. 2558 - ก.ย. 2559
- ประเมินผลโครงการและแสดงผลงาน ต.ค. 2559

 

วิธีสมัครเข้าร่วม

1. สร้าง Project ที่คุณและเพื่อนสนใจขยายผลต่อบน www.schoolofchangemakers.com (ดูวิธีการสร้าง Project ได้ที่ http://www.schoolofchangemakers.com/home/knowledge?knowledge_id=119 )

2. ทำ VDO Clip ความยาวประมาณ 3 นาที เพื่อแนะนำสมาชิกและโครงการ โดยมีเนื้อหาคลอบคลุมดังนี้
- แนะนำให้รู้จักสมาชิกทีม ที่มาที่ไป
- ปัญหาสังคมที่จะแก้ไข
- แนวคิดโครงการที่ผ่านมา
- แนวคิดโครงการที่สนใจขยายผลต่อ

3. ส่ง Link โครงการที่สร้างขึ้นและ Link คลิปวีดีโอ มาได้ที่ admin@schoolofchangemakers.com
ปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2558 พร้อมประกาศผลในวันที่ 20 ตุลาคม และเข้าร่วมค่าย Active Citizen Boot Camp ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558 จัดภายในกรุงเทพฯ สำหรับ 10 ทีมแรกที่สมัครเข้ามาก่อนจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทต่อทีม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล์ admin@schoolofchangemakers.com หรือ โทร 09 3952 2939