Young O Der สูงวัยยังไหวอยู่

ทําสื่อสร้างสรรค์ Music Video และวิธีทำกิจกรรมทางกายเพื่อเชิญชวนผู้สูงอายุมาขยับไปด้วยกัน

เกี่ยวกับโครงการ

ประเภทโครงการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายแก่ผู้สูงอายุ

เครือข่าย

เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ (Creative Citizen) และโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย (Inspiring Thailand)

เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง มักจะไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายใน ชีวิตประจําวันมากนัก ประกอบกับมีแนวโน้มของโรคต่างๆ ที่เข้ามาเบียดเบียนผู้สูงอายุ เช่น โรคปวดข้อเข่า และโรคที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว, โรคเกี่ยวกับระบบความจํา และยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เริ่มเป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย ทำให้การทำกิจกรรมทางกายรวมถึงการออกกำลังกายของผู้สูงอายุยิ่งเป็นไปได้ยากขึ้น โดยสถิติพบว่าในผู้สูงอายุมีการออกกําลัง เพียงแค่ 8%*
(*หมายเหตุ : อ้างอิงจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 และปี 2557)

เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ (Creative Citizen) จึงชักชวนอาสาสมัครนักสร้างสรรค์หลากหลายภาคส่วน ผ่านทางโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย เพื่อจัดตั้งโครงการ Young O-Der สูงวัยยังไหวอยู่ มีความมุ่งหวังจะพัฒนาและส่งเสริมด้านสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และระบบความจําของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น อีกทั้งมองเห็นโอกาสในการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุให้หันมามีกิจกรรมทางกายมากยิ่งขึ้น ด้วยการทําสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบ Music Video เพื่อเป็นสื่อที่ชักชวนให้ผู้สูงอายุหันมาทำกิจกรรมทางกาย ซึ่งประยุกต์มาจากท่าทางในชีวิตประจำวัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวงสุนทราภรณ์ที่อนุญาตให้ใช้เพลง “สุขกันเถอะเรา” มาปรับเนื้อร้องและเรียบเรียงดนตรีใหม่ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและให้ความรู้เรื่องการขยับร่างกายได้ง่ายๆทุกวัน

Young O-Der สูงวัยยังไหวอยู่ จะทำการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้คนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุเข้าถึง และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้เน้นเฟ้นมากขึ้นด้วยการใช้สื่อนี้ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวอีกด้วย

การทำงานครั้งนี้เรา เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ (Creative Citizen) ได้รับความร่วมมือจากภาคีหลักคือ โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทยและกลุ่มอาสาสมัครหลายภาคส่วน อาทิเช่น ศิลปิน พีช ปณิชา เมธาวิชิตชัย, สตูดิโอ

บันทึกเสียง Madpuppet Studio,ครูสอนเต้น จากสถาบัน The Mind เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ Music Video ชิ้นนี้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยโครงการนี้จะประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทางคือ

 1. ปล่อย Music Video ทางออนไลน์
 2. จัดทํา Music Video ในรูปแบบ DVD ให้กับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จํานวน 1,000 แผ่น
  ร่วมสมทบทุนทำซีดีได้ที่ https://taejai.com/th/d/youngoder/
 3. การลงพื้นที่รับอาสาสมัครวัยรุ่นร่วมเต้นกับผู้สูงอายุในหน่วยงานที่กําหนด
 4. จัดทำชุดข้อมูลกิจกรรมทางกายที่ถูกต้องของผู้สูงวัยผ่าน www.facebook.com/inspiringthai

ปัญหาและความท้าทาย

เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง มักจะไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายใน ชีวิตประจําวันมากนัก ประกอบกับมีแนวโน้มของโรคต่างๆ ที่เข้ามาเบียดเบียนผู้สูงอายุ เช่น โรคปวดข้อเข่า และโรคที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว, โรคเกี่ยวกับระบบความจํา และยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เริ่มเป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย ทำให้การทำกิจกรรมทางกายรวมถึงการออกกำลังกายของผู้สูงอายุยิ่งเป็นไปได้ยากขึ้น โดยสถิติพบว่าในผู้สูงอายุมีการออกกําลัง เพียงแค่ 8%*
(*หมายเหตุ : อ้างอิงจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 และปี 2557)

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ปลุกให้คนสูงวัยลุกขึ้นมาทำกิจกรรมทางกาย
 2. เชื่อมความสัมพันธ์ของคนทุกวัยให้มีกิจกรรมร่วมกันและเอาใจใส่กันและกันมากขึ้น
 3. เกิดเป็นเครือข่ายอาสาสมัครปลุกพลังเปลี่ยนไทย “ร่วมแรงเพื่อส่งต่อสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน

สนับสนุนโครงการ

*กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อสนับสนุนโครงการ

1/500 คน
ถูกสนับสนุนแล้ว 0/1 เรื่อง

1/1 คน
ถูกสนับสนุนแล้ว 1/1 เรื่อง

0/1000 หน่วย
ถูกสนับสนุนแล้ว 0/1 เรื่อง

สิ้นสุดการระดมทุน

โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เจ้าของโครงการ

สถานที่กิจกรรม

ติดต่อเจ้าของโครงการ

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

ผู้ร่วมแบ่งปันล่าสุด

ความคืบหน้าโครงการ

 • เปิดรับ 3T

  1 กันยายน 2560

  1. อาสาออกมาเต้น 500 คน
  2. อาสานักร้อง, นักทำเพลง, คิดท่าเต้น 20 คน
  3. รับบริจาคเงินทำซีดี music video 1,000 แผ่น
   (ร่วมสมทบทุนทำซีดีได้ที่ https://taejai.com/th/d/youngoder/)

 • สิ้นสุดการเปิดรับ 3T

  30 กันยายน 2560

 • เริ่มทำกิจกรรม

  30 กันยายน 2560