<
>
เวทีการเรียนรู้ครั้งที่1 ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation) ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท...
หลักการและเหตุผล ในช่วงสองปีที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านและการฟื้นฟูประเทศหลังจากที่มีค...
เวทีเตรียมพร้อมวิทยากรกระบวนการจัดทำเป้าหมายร่วมและตัวชี้วัดของจังหวัดภาคใต้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ทำให้เห็นนักปลุกพลังหลายคน ...
เรียนรู้สถานการณ์จริงจากวีดิทัศน์ "ความจริงประเทศไทย" ดูกรณีศึกษารูปแบบระบบการจัดการทางสังคมของ 3 ประเทศ จากนั้นฝึกวิเคร...
เรียนรู้การวิเคราะห์ฐานข้อมูล สถานการณ์จริง การฉายภาพที่แย่และดีที่สุด ก่อนกำหนดเป้าหมายร่วมและตัวชี้วัดของจังหวัดในอีก 20 ปีข้า...
ปัญหาสังคมของประเทศไทยมีความซับซ้อนเกินที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ยังขาดโอกาสการ "ลงมือทำร่วม" ระหว่างภา...
เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาและปรึกษาหารือการทำงานไปข้างหน้า งานที่ทำไปแล้ว ได้แก่ *โครงการเครือข่ายผู้นำ...
18 มกราคม หอการค้าไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย, สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ร่วมกับองค์กรภาค...